Monday, February 7, 2011

इवलेसे मन

इवलेसे मन माझे
कुणाला सापडेल का?

नसे त्यास भान
जिकडे जाईल
तिकडचेच होईल.

म्हणे मजला
नाही मजला वेळ तुजसाठी,
जावुन येतो थोड्यासाठी.

मी जावू का मागे?
पण आता
काय उपयोग -

त्याने तर आता
सप्त समुद्र
ओलांडले असतील!!

1 comment: